جلسه آموزشی پرتال

آموزش و پرورش برگزار کرد
آموزش کامل پرتال داده شد

در این جلسه به مدت 5 ساعت قسمت مدیریت پرتال آموزش داده شد.این جلسه ساعت 1 بعد از ظهر پاییا

 

این جلسه ساعت یک بعد از ظهر پایان یافت

آدرس کوتاه:

خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

حداقل کردن حداکثر

خدمات الکترونیک صفحه نخست معاونت ها ادارات تابعه اتوماسیون اداری آرشیو خبرها بيمه طلايی تالار گفتگو گالری نظام پیشنهادها بیشتر... نام آزم